Konsernregnskap
Firma: Isonor Industrier As Organisasjonsnr: 921418817
Postadresse: Kjørbekkdalen 12A Foretakstype: AS
3735 Skien Etableringsdato: 01.11.1978
Besøksadresse: Kjørbekkdalen 12A Antall ansatte: 133
3735 Skien Bankforbindelse: NORDEA BANK NORGE ASA
Telefon: 51716200 Revisor: Ernst & Young AS
Aksjekapital: 10 100 000
Web-side: www.norisol.no  
Beskrivelse 2014   2013
         
Resultat        
Salgsinntekter 1.191.926.000 1.191.926.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.191.926.000 1.191.926.000
Varekostnad -591.251.000 -591.251.000
Lønninger -507.807.000 -507.807.000
Lønn daglig leder
Avskrivning -22.778.000 -22.778.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -56.128.000 -56.128.000
Driftskostnader -1.177.964.000 -1.177.964.000
Driftsresultat 13.962.000 13.962.000
Finansinntekter 2.348.000 2.348.000
Finanskostnader -5.533.000 -5.533.000
Finans -3.185.000 -3.185.000
Skattekostnad 832.000 832.000
Årsresultat 11.609.000 11.609.000
Konsernbidrag 0 0
Resultat før skatt 10.777.000 10.777.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 40.438.000 40.438.000
Fast eiendom 27.261.000 27.261.000
Sum anleggsmidler 107.346.000 107.346.000
Varebeholdning 12.277.000 12.277.000
Kundefordringer 196.431.000 196.431.000
Andre fordringer 50.774.000 50.774.000
Kasse, bank 12.785.000 12.785.000
Sum omløpsmidler 272.267.000 272.267.000
Sum eiendeler 379.613.000 379.613.000
         
Gjeld og egenkapital        
Goodwill 26.883.000 26.883.000
Sum immatrielle midler 28.094.000 28.094.000
Driftsløsøre 11.553.000 11.553.000
Sum varige driftsmidler 79.252.000 79.252.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum investeringer 0 0
Sum opptjent egenkapital 51.232.000 51.232.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.036.000 13.036.000
Sum egenkapital 71.232.000 71.232.000
Sum langsiktig gjeld 27.516.000 27.516.000
Gjeld til kredittinstitutt 37.624.000 37.624.000
Leverandørgjeld 102.169.000 102.169.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 141.072.000 141.072.000
Sum kortsiktig gjeld 280.865.000 280.865.000
Sum gjeld og egenkapital 379.613.000 379.613.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital -8.598.000 -8.598.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 1.0 1.0
Soliditet 18.8 18.8
Resultatgrad 1.2 1.2
Rentedekningsgrad 2.9 2.9
Gjeldsgrad 4.3 4.3
Total kapitalrentabilitet 4.3 4.3
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00