Konsernregnskap
Firma: The PURE Water Company AS Organisasjonsnr: 977511240
Postadresse: Vollsveien 13 D Foretakstype: AS
1366 Lysaker Etableringsdato: 06.05.1997
Besøksadresse: Vollsveien 13 D Antall ansatte: 24
1366 Lysaker Bankforbindelse: SETSKOG SPAREBANK
Telefon: 22966500 Revisor: Grant Thornton Revisjon AS
Telefaks: 22966501
Aksjekapital: 5 001 560
Web-side: www.purewater.no  
Beskrivelse 2019   2018 2017 2016
         
Resultat        
Salgsinntekter 58.760.000 51.583.000 48.841.000 48.568.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 58.760.000 51.583.000 48.841.000 48.568.000
Varekostnad -12.059.000 -9.250.000 -9.010.000 -9.669.000
Lønninger -15.796.000 -14.766.000 -11.324.000 -10.425.000
Lønn daglig leder 195.000 1.491.000 0 0
Avskrivning -8.889.000 -8.091.000 -7.478.000 -7.754.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.562.000 -7.797.000 -7.054.000 -6.746.000
Driftskostnader -45.306.000 -39.904.000 -34.866.000 -34.594.000
Driftsresultat 13.454.000 11.680.000 13.975.000 13.974.000
Finansinntekter 378.000 51.000 647.000 68.000
Finanskostnader -264.000 -275.000 -148.000 -3.371.000
Finans 114.000 -224.000 499.000 -3.303.000
Skattekostnad -2.577.000 -2.747.000 -3.696.000 -312.000
Årsresultat 10.992.000 8.710.000 10.779.000 10.359.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Resultat før skatt 13.569.000 11.457.000 14.474.000 10.671.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 31.508.000 27.681.000 0 0
Fast eiendom 0 0 23.401.000 20.629.000
Sum anleggsmidler 35.176.000 34.327.000 32.835.000 32.861.000
Varebeholdning 6.177.000 5.457.000 3.402.000 5.046.000
Kundefordringer 20.731.000 23.492.000 36.606.000 16.545.000
Andre fordringer 1.025.000 723.000 1.444.000 524.000
Kasse, bank 26.217.000 20.840.000 7.509.000 22.612.000
Sum omløpsmidler 54.327.000 50.690.000 49.137.000 44.904.000
Sum eiendeler 89.503.000 85.017.000 81.972.000 77.765.000
         
Gjeld og egenkapital        
Goodwill 0 0 0 0
Sum immatrielle midler 2.875.000 5.567.000 8.079.000 11.377.000
Driftsløsøre 793.000 1.079.000 1.356.000 855.000
Sum varige driftsmidler 32.301.000 28.760.000 24.757.000 21.484.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 18.122.000 17.193.000 18.448.000 17.795.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Sum egenkapital 25.378.000 24.450.000 25.704.000 25.051.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.360.000 2.881.000 2.245.000 1.528.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.053.000 7.485.000 6.703.000 5.530.000
Utbytte -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
Annen kortsiktig gjeld 41.713.000 40.200.000 37.321.000 35.655.000
Sum kortsiktig gjeld 64.125.000 60.567.000 56.269.000 52.714.000
Sum gjeld og egenkapital 89.503.000 85.016.000 81.973.000 77.765.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital -9.798.000 -9.877.000 -7.132.000 -7.810.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0.8 0.7 0.8 0.8
Soliditet 28.4 28.8 31.4 32.2
Resultatgrad 22.9 22.6 28.6 28.8
Rentedekningsgrad 5 42.5 94.4 4.1
Gjeldsgrad 2.5 2.5 2.2 2.1
Total kapitalrentabilitet 15.5 13.8 17.8 18.1
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00