Konsernregnskap
Firma: Industrigata 22 As Organisasjonsnr: 912535401
Postadresse: Industrigata 22 Foretakstype: AS
2406 Elverum Etableringsdato: 03.07.1968
Besøksadresse: Industrigata 22 Antall ansatte: 5
2406 Elverum Bankforbindelse: DNB NOR BANK ASA
Telefon: 62419500 Revisor: Sandberg Revisjon AS
Telefaks: 62419600
Aksjekapital: 2 001 216
Web-side: www.sperre.com  
Beskrivelse 2013   2012 2011 2010
         
Resultat        
Salgsinntekter 135.520.000 135.520.000 132.272.000 133.916.000
Andre inntekter 1.830.000 1.830.000 0 0
Driftsinntekter 137.350.000 137.350.000 132.272.000 133.916.000
Varekostnad -55.560.000 -55.560.000 -64.167.000 -50.034.000
Lønninger -42.322.000 -42.322.000 -53.497.000 -52.752.000
Lønn daglig leder 0
Avskrivning -9.809.000 -9.809.000 -11.117.000 -9.824.000
Nedskrivning -18.334.000 -18.334.000 0 0
Andre driftskostnader -33.672.000 -33.672.000 -23.766.000 -27.288.000
Driftskostnader -160.018.000 -160.018.000 -153.275.000 -141.227.000
Driftsresultat -22.668.000 -22.668.000 -21.003.000 -7.311.000
Finansinntekter 2.018.000 2.018.000 1.211.000 3.117.000
Finanskostnader -5.500.000 -5.500.000 -2.311.000 -3.087.000
Finans -3.482.000 -3.482.000 -1.100.000 30.000
Skattekostnad 4.856.000 4.856.000 5.351.000 1.316.000
Årsresultat -21.294.000 -21.294.000 -16.752.000 -5.965.000
Konsernbidrag 0 0 0 -1.089.000
Resultat før skatt -26.150.000 -26.150.000 -22.103.000 -7.281.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 25.426.000 25.426.000 31.582.000 35.733.000
Fast eiendom 29.358.000 29.358.000 48.009.000 49.781.000
Sum anleggsmidler 56.500.000 56.500.000 81.966.000 88.325.000
Varebeholdning 13.918.000 13.918.000 14.964.000 13.651.000
Kundefordringer 15.477.000 15.477.000 17.197.000 17.379.000
Andre fordringer 16.935.000 16.935.000 6.245.000 1.477.000
Kasse, bank 3.585.000 3.585.000 2.209.000 12.427.000
Sum omløpsmidler 49.915.000 49.915.000 40.615.000 44.934.000
Sum eiendeler 106.415.000 106.415.000 122.581.000 133.259.000
         
Gjeld og egenkapital        
Goodwill 0 0 0 0
Sum immatrielle midler 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 197.000 101.000
Sum varige driftsmidler 54.784.000 54.784.000 79.788.000 85.615.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.716.000 1.716.000 2.178.000 2.710.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -26.720.000 -26.720.000 -16.940.000 -16.728.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.556.000 1.556.000 1.851.000 2.670.000
Sum egenkapital 24.950.000 24.950.000 34.730.000 51.854.000
Sum langsiktig gjeld 9.566.000 9.566.000 60.644.000 57.240.000
Gjeld til kredittinstitutt 56.983.000 56.983.000 4.952.000 0
Leverandørgjeld 5.518.000 5.518.000 8.350.000 10.046.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.317.000 2.317.000 3.259.000 3.482.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.081.000 7.081.000 10.646.000 10.637.000
Sum kortsiktig gjeld 71.899.000 71.899.000 27.207.000 24.165.000
Sum gjeld og egenkapital 106.415.000 106.415.000 122.581.000 133.259.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital -21.984.000 -21.984.000 13.408.000 20.769.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.7 1.5 1.9
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6 1.0 1.3
Soliditet 23.4 23.4 28.3 38.9
Resultatgrad -16.5 -16.5 -15.9 -5.5
Rentedekningsgrad -3.8 -3.8 -8.6 -1.4
Gjeldsgrad 3.3 3.3 2.5 1.6
Total kapitalrentabilitet -19.4 -19.4 -16.1 -3.1
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00