Konsernregnskap
Firma: Nen-Produkter AS Organisasjonsnr: 836874412
Postadresse: Postboks 24 Foretakstype: AS
1650 Sellebakk Etableringsdato: 05.03.1985
Besøksadresse: Strykerveien 11 Antall ansatte: 22
1650 Sellebakk Bankforbindelse: DNB NOR BANK ASA
Telefon: 40001260 Revisor: Krogh Revisjon As
Telefaks: 69325400
Aksjekapital: 8 700 000
Web-side: www.nen.no  
Beskrivelse 2004  
         
Resultat        
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 82.723.000
Varekostnad -57.624.000
Lønninger -7.031.000
Lønn daglig leder
Avskrivning -2.955.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -10.918.000
Driftskostnader -78.128.000
Driftsresultat 4.594.000
Finansinntekter 188.000
Finanskostnader -227.000
Finans -39.000
Skattekostnad -1.281.000
Årsresultat 3.274.000
Konsernbidrag
Resultat før skatt 4.555.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 15.441.000
Fast eiendom 205.000
Sum anleggsmidler 25.643.000
Varebeholdning 9.853.000
Kundefordringer 7.561.000
Andre fordringer 1.407.000
Kasse, bank 2.715.000
Sum omløpsmidler 21.536.000
Sum eiendeler 47.179.000
         
Gjeld og egenkapital        
Goodwill
Sum immatrielle midler
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum investeringer
Sum opptjent egenkapital
Sum avsetninger til forpliktelser
Sum egenkapital 25.389.000
Sum langsiktig gjeld 10.422.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Leverandørgjeld 6.118.000
Betalbar skatt 1.135.000
Skyldig offentlige avgifter 434.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 680.000
Sum kortsiktig gjeld 11.367.000
Sum gjeld og egenkapital 47.178.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital 10.169.000
Likviditetsgrad 1 1.9
Likviditetsgrad 2 1.1
Soliditet 53.8
Resultatgrad 5.6
Rentedekningsgrad 21.1
Gjeldsgrad 0.9
Total kapitalrentabilitet 10.1
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00